انسانها از روزی که با مشکل افزایش جمعیت و تامین و امنیت غذایی روبرو گردیدند، همواره به فکر روشها و موضوعاتی بودند که بر اساس آن بتوانند در واحد سطح محصول بیشتری را برداشت نمایند، این موضوع یا باید از طریق تغییر ژنتیکی بذر و نهال ها اتفاق می افتاد و یا با استفاده از مواد کمکی در زمینه های مختلف طبیعی و یا شیمیایی به سیستم های تولید محصولات کشاورزی مساعدت می گردید. به مرور زمان این امر خود یک مجموعه وسیعی از مطالعات، تولیدات، تحقیقات و بررسی نتایج را به خود اختصاص داد تا جایی که امروزه برای تولید یک محصول از زمان بذر و کاشت تا زمان داشت و نگهداری و برداشت و حتی در زمان بعد از برداشت تا رسیدن به سر سفره های مصرف کنندگان از انواع بسیار متنوع مواد در تولید، حفظ و نگهداری محصولات استفاده می گردد.

تلاش ما بر این است که متقاضیان را در هر نوع فعالیت با بهترین مواد و مصرف مناسبترین نوع و میزان هر آیتم مورد نیاز آشنا نموده و کمک برای تولید و افزایش رفاه و ثروت برای تولید کننده و سلامت محصول برای مصرف کننده را فراهم آوریم.  

توصیه و تأمین نهاده های کمک کننده در حوزه های مختلف کشاورزی (زراعت، باغات، گلخانه ها، دامپروری و شیلات) در قالب مکمل های غذایی، کودهای شیمیایی، سموم و سایر مواد طبیعی

بازگشت به بالا
The All Rightes by Faryan Company. Designed By weweka